Nho thân gỗ bao nhiêu 1kg

Nho thân gỗ bao nhiêu 1kg

Nho thân gỗ bao nhiêu 1kg