Cây nho thân gỗ có tác dụng gì

Cây nho thân gỗ có tác dụng gì

Cây nho thân gỗ có tác dụng gì