Cây nho thân gỗ 2 năm tuổi

Cây nho thân gỗ 2 năm tuổi

Cây nho thân gỗ 2 năm tuổi